Novosti

separator line
# #

Drenova ispitivanje brane

Višenamjenska akumulacija „Drenova“ kod grada Prnjavora, u Republici Srpskoj, izgrađena je 1978. godine. IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je kao izvođač za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske“ iz Bijeljine kao naručioca radova izveo istražne radove detaljnih geofizičkih, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja, tokom septembra i oktobra 2022. godine, koji za krajnji cilj imaju definisanje trenutnog stanja brane na akumulaciji Drenova. Geofizička istraživanja su izvedena elektrometrijskom i seizmometrijskom metodom. Nakon završenih geofizičkih ispitivanja izvedeno je 5 istražnih bušotina kroz kameni nasip brane, odnosno do ulaska u čvrstu stijensku masu. Nakon završenog bušenja izvršena je ugradnja inklinometarskih cijevi i mjerenja početnog (nultog) stanja inklinacije na svim bušotinama.

 

separator line
#

Bunar Bijelo more Sisecam Lukavac

U cilju obezbjeđenja dodatnih količina podzemne vode za potrebe kompanije „Sisecam soda So Lukavac“ DOO iz Lukavca, DOO „IPIN“ Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je uradio Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemne vode kod deponije „Bijelo more“ u Lukavcu za tehničke potrebe ove kompanije. U oktobru 2022. godine uspješno su izvedena istraživanja koja su obuhvatila izvođenje istražne bušotine na istražnom prostoru pored deponije „Bijelo more“, a zatim i eksploatacioni bunar, koji je zacijevljen ispran i testiran probnim crpljenjem.

 

separator line
#

Arteske busotine

Za potrebe formiranja mreže monitoringa podzemnih voda u vodnim tijelima rijeke Save na prostoru Federacije BiH nakon 17 postojećih pijezometara, IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je 2022. godine, izveo 3 nova pijezometara na 3 lokacije za Agenciju za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva kao naručioca. Izvedeni su slijedeći pijezometri: - Pijezometar GSP-AP1 u Stjepan Polju kod Gračanice, - Pijezometar LH-AP2 u Hrvatma kod Lukavca, - Pijezometar OR-AP3 u Orašju. Pored bušenja, izvedena je i ugradnja i cementacija čelične obložne cijevne kolone prečnika 178,8 mm, radi izolacije plićih vodonosnih slojeva i sprečavanja miješanja podzemne vode različitih slojeva, kao i sprečavanja uticaja površinskog zagađenja. Laboratorijskom analizom utvrđen je kvalitet podzemne vode kaptiranih vodonosnih slojeva. Nastavak uspostave mreže monitoringa podzemnih voda na prostoru Federacije BiH usmjeren je na formiranje mreže monitoringa podzemnih voda u akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom.

 

separator line
#

Mramor BGD11

Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine, je izveo detaljna hidrogeološka istraživanja na prostoru Dobrnje, za Grad Srebrenik, kao naručioca radova, IPIN, tokom 2022. godine. Istražni radovi su izvedeni na bunaru BGD-11, koji je kaptirao neogene pijeskove u podini glavnog ugljenog sloja na pomenutom prostoru, i koji se nekada koristio za potrebe odvodnjavanja rudnika uglja. Kako bunar nije u funkciji od 2005. godine, neophodno je bilo ispitati u kakvom se stanju nalazi bunar. Pored toga, izvedeni su istražni radovi koji su obuhvatili njegovu revitalizaciju, te određivanje količina i kvaliteta podzemne vode. Obradom rezultata testiranja (iz 2002. godine, kratkotrajnih i dugotrajnog testiranja 2022. godine) dobijene su srednje vrijednosti hidrogeoloških parametara vodonosne sredine, a proračunom optimalnog kapaciteta na osnovu više parametara (dozvoljeno sniženje, kritične ulazne brzine) određen je i optimalni kapacitet bunara, te urađen elaborat o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemne vode na ovom prostoru.

 

separator line

Izvodjenje HGI i bunara Hadzici

Na lokaciji Donji Zovik kod Hadžića je u cilju obezbjeđenja dodatnih količina podzemne vode za vodosnabdijevanje potrošača vodovoda Hadžići, IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine izvedeo geofizička ispitivanja, detaljna hidrogeološka istraživanja i dva bunara (bunar HIB-1 dubine bušenja 141,5 m i HIB-2 dubine 170,0 m). Bušenjem su utvrđeni vodonosni slojevi ispucalih i kavernoznih krečnjaka i dolomita, te je uspješno izvršena ugradnja bunarske konstrukcije i to INOX cijevne konstrukcije i žičanih filtera tipa Johnson, prečnika DN 160 mm.

#
#

 

separator line
#

Bunar Dragalovci za TE Stanari

Za potrebe nesmetanog rada TE „Stanari“ planirana je eksploatacija uglja i sa prostora budućeg Kopa 3 PK „Raškovac“. Na prostoru Kopa 3 nalazi se bunar B-3/14, koji se koristi za rezervno vodosnabdijevanje tehničkom vodom termoelektrane, a koji će biti uništen napredovanjem kopa. Iz tog razloga je IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine za naručioca EFT Rudnik i termoelektranu Stanari uradio Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju izrade zamjenskog bunara za rezervno vodosnabdijevanje TE „Stanari“ te izveo detaljnih hidrogeoloških istraživanja. U periodu od aprila do juna 2021. godine izvedena su istraživanja koja su obuhvatila izvođenje 2 istražne bušotine na potencijalnim lokacijama u potoku Živkovac i zapadno od TE „Stanari“, koji za krajnji cilj imaju izradu zamjenskog bunara kojim će se obezbjediti dovoljna količina vode za rad TE „Stanari“. Prilikom bušenja i dobijanja rezultata, odlučeno je da se zacijeve istražne bušotine i pretvore u pijezometre. Nakon zacjevljenja pijezometara izvršeno je njihovo ispiranje i razrada, te testiranje pijezometra PS-2/21 zapadno od TE. Na osnovu rezultata testiranja i obrade dobijenih podataka odlučeno je da se na lokaciji zapadno od TE izvede bušenje i zacjevljenje zamjenskog bunara, što je uspješno i urađeno sa pratećim ispiranjem, razradom i testiranjem istog. U bunar je ugrađena INOX konstrukcija i Johnson filteri.

 

separator line
#

Elaborat o rezimu i bilansu Gacko

Pri projektovanju rudarskih i hidrotehničkih objekata bitno je prognoziranje mogućih maksimalnih dnevnih ili časovnih priliva vode, pri pojavi jakih kiša ili naglog topljenja snijega. U cilju preduzimanja efikasnih i ekonomičnih mjera hidrotehničke zaštite, za otklanjanje negativnih uticaja visoke ovodnjenosti ležišta na tehnologiju i tehniku eksploatacije, krajem 2022. godine od strane IPIN Instituta za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je urađen Elaborat analize režima i bilansa podzemnih voda PK „Gacko“. Sračunata vrijednost relativne vodonosnosti ležišta od 8,33 m3/t je veća nego što je to dato prilikom projektovanja PK Gacko.

 

separator line
#

Izvodjenje pijezometara Stanari 2020

Na prostoru budućeg Kopa 3, PK Raškovac, EFT u Stanarima, za potrebe sniženja nivoa podzemne vode u fazi otvaranja, formiranja vodosabirnika i predodvodnjavanja rudnika, tokom maja i juna 2020. godine u okviru I faze istraživanja IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je izveo istražne radove u vidu 8 istražnih bušotina. Prilikom bušenja i dobijanja rezultata, odlučeno je da se zacijevi 7 istražnih bušotina i pretvori u pijezometre. U prvoj fazi su izvedena tri pijezometra na lokaciji vodosabirnika Jezero (PS-4; PS-5 i PS-6), pijezometar na lokaciji potencijalnog vodosabirnika usjeka otvaranja (PS-3) i još tri pijezometra (jedan sjeverno (PS-10), jedan sjeveroistočno (PS-9) i jedan jugoistočno (PS-8) od usjeka otvaranja. Obradom rezultata testiranja dobijene su vrijednosti hidrogeoloških parametara vodonosne sredine i vrijednosti specifičnog i prognoznog optimalnog kapaciteta za svaku lokaciju. Od strane geološke službe naručioca radova nastavljen je kvantitativni monitoring podzemnih voda na izvedenim objektima na prostoru Kopa 3, ali i na ostalim dostupnim objektima na prostoru PK „Raškovac“.

 

separator line
#

ODVODNJAVANJE KOPA 3 RUDNIKA EFT U STANARIMA

IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljineje za potrebe EFT Rudnik i termoelektrana iz Stanara uradio „Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja Stanarskog ugljenog basena, Istočnog dijela PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3“ u kojem je koncipirana metodologija detaljnih hidrogeoloških istraživanja podijeljena u dvije faze. U okviru I faze detaljnih hidrogeoloških istraživanja, predviđeno je izvođenje 11 istražnih bušotina sa njihovim zacjevljenjem, razradom i testiranjem. Definisan je maksimalni nivo podzemne vode na prostoru prve faze otvaranja Kopa 3, kao i smijer kretanja podzemne vode. Takođe je određena prognozna vrijednost radijusa uticaja budućih bunara na Kopu 3. Koncept realizacije predodvodnjavanja podrazumijeva predodvodnjavanje pomoću 3 do maksimalno 6 bunara u zoni jezera uz istovremeno crpljenje jezera, zatim iskop i crpljenje vodosabirnika „Jezero“ u podinskim šljunkovima. Za realizaciju svih radova je neophodno 12 kalendarskih mjeseci.

 

separator line

Projekat geotermalnih istrazivanja za Toplanu Sarajevo

U cilju poboljšanja grijanja gradskih naselja na Ilidži, DOO „IPIN“ Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je 2020.g. u skladu sa ugovorom potpisanim sa KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o Sarajevo izradio Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo. Cilj izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja je zahvatanje termalnih voda u cilju korišćenja geotermalne energije koja bi se koristila u sistemu daljinskog grijanja na Ilidži i čini pilot projekat zagrijavanja gradskih naselja iz izvora geotermalne energije u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini. Izvršenom analizom geološke građe i tektonskog sklopa terena, urađen je geotermalni model istražnog prostora na kojem su prikazani tektonski odnosi, prikazani rasjedi i izdvojeni perspektivni dijelovi terena za buduća hidrogeološka istraživanja, a u cilju zahvatanja termalne vode i korišćenja geotermalne energije. Nakon konsultacija sa nadležnim Federalnim ministarstvom od strane naručioca je odlučeno da svaka lokacija, koja je projektom definisana kao perspektivna (dio nekog od tektonskih blokova prema geotermalnom modelu, treba biti poseban istražni prostor, odnosno konkretno da: - tektonski blok 14 i 14a treba da bude jedan istražni prostor; - tektonski blok 16 jedan istražni prostor; - tektonski blok 8 jedan istražni prostor; - tektonski blok 1 bi trebao da ima 3 istražna prostora (1-anomalija Lužani, 2- južno od Banje i 3-desna strana rijeke Željeznice). Ukupna vrijednost projektovanih radova je oko 22,6 miliona konvertibilnih maraka, a neophodan rok za realizaciju radova je 3 godine.

 

separator line

Bušenje bunara u Sprečkom polju za potrebe vodovoda Tuzla

U okviru projekta “Vodosnabdijevanje i kanalizacija u Bosni i Hercegovini II”, komponenta Tuzla, IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je za JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla, u Sprečkom polju izveo 4 bunara za vodosnabdijevanje Tuzle. Radovi su izvedeni od jula do septembra 2019.g. U bušene bunare dubine do 95 m su ugradjene najkvalitetnije INOX cijevne i Johnson filterske konstrukcije od nerdjajućeg čelika, prečnika 406 mm. U prilogu VIDEO izvodjenja radova.

 

separator line

Vodosnabdijevanje opštine Stanari

Za potrebe obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje opštine Stanari, IPIN Institut iz Bijeljine je tokom 2017. i 2018.g. izveo geofizička ispitivanja terena, izradu istražnih pijezometarskih bušotina, izvođenje bunara, te laboratorijske analize fizičko-hemijskog sastava vode. Lokacija novih bunara prečnika bušenja Ø 820/620 mm se nalazi južno od putnog pojasa od Rudanke prema Stanarima, dok se druga lokacija nalazi sa sjeverne strane glavnog puta. U bunare je ugrađena INOX cijevna konstrukcija prečnika ø 273 mm, sa Johnsonovim filterima, a nakon završetka izrade projektne dokumentacije, Opština Stanari će pristupiti izgradnji novih rezervoara, crpnih stanica i distributivnih cjevovoda. Više u videu.

 

separator line

Bušenje istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1

U okviru terenskih istražnih radova za potrebe preduzeća “Nešković” u Popovima kod Bijeljine, IPIN Institut iz Bijeljine izveo je bušenje istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1 do dubine 73,0 m. Bunar IEBN-1 izveden je SIMMETRIX sistemom bušenja, a kao ispirni fluid korišćen je komprimovani vazduh. Ugrađena je INOX cijevna bunarska konstrukcija sa Johnson filterima. Rezultati izvedenih detaljnih hidrogeoloških istraživanja predstavljeni su u Elaboratu o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima, a dobijeni podaci iskorišćeni su za potrebu izrade Elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji i kvalitetu podzemne vode koja će se koristiti za flaširanje.

 

separator line

Prolecni lov na fosile - IPIN Bijeljina

 

separator line
#

Mjerenje suspendovanog i uzorkovanje vučenog riječnog nanosa na rijeci Bosni

U okviru aktivnosti „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo u periodu decembar 2017. – decembar 2018. god. „IPIN“ – Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bieljine je za naručioca radova „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo izvršilo terenske radove u okviru Studije transporta riječnog sedimenta za donji tok rijeke Bosne. Izvedeni su sledeći radovi:

  • mjerenje koncentracije suspendovanog nanosa na mjernim profilima vodomjernih stanica VS Maglaj Grad i VS Šamac,
  • uzorkovanje vučenog nanosa na profilima VS Maglaj Grad i VS Šamac i
  • određivanje granulometrijskog sastava vučenog nanosa na karakterističnim lokacijama.
Na osnovu svih prethodnih i dobijenih rezultata terenskih mjerenja urađena je Studija transporta riječnog sedimenta za donji tok rijeke Bosne koja treba da razmotri lokacije i mjernu opremu za stanice za mjerenje nanosa rijeke Bosne za dugoročne projekte Savske komisije u vezi implementacije Smjernica i Protokola za održivo upravljanje nanosom na prostoru Bosne i Hercegovine.

 

separator line

Monitoring podzemnih voda na području FBIH

IPIN Institut iz Bijeljine je za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu tokom Novembra 2018.g. izveo bušenje pijezometara za uspostavu monitoringa podzemnih voda.

 

separator line

Geološka istraživanja za "RITE Gacko"

Ipin Institut iz Bijeljine je za potrebe "RITE Gacko" izveo u decembru 2018. godine bušenje istražnih, geomehaničkih bušotina i pijezometara u cilju dopunskih geoloških i hidrogeoloških istraživanja zapadnog i južnog oboda centralnog polja površinskog kopa Gacko. Osim toga IPIN Institut iz Bijeljine je završio i 23 decembra 2018, godine, u prostorijama "RITE Gacko" prezentovao elaborat o analizi režima i bilansa podzemnih voda PK Gacko.

 

separator line

Domaljevac 2018.

DOO “IPIN” Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering je početkom oktobra 2018.g. za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja dijela opštine Domaljevac-Šamac uspješno izveo bunar dubine 201 m. Radove je finansirao UNDP BiH, a svi radovi su završeni u predviđenom roku i u skladu sa ugovorom i potrebama korisnika.

 

separator line
#

Revitalizacija bunara - Srebrenik

U Valjevu je u oktobru 2018.g. održan 39. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i kanalizacija” na kojem je prezentovan i rad pod naslovom “Rezultati izvedene fizičko-hemijske revitalizacije bunara B-7 na izvorištu vodovoda Opštine Srebrenik” autora Vaso Novaković, Nikola Nikolić, Sanel Buljubašić, Aleksandar Tomić, Ranko Grujić. Tokom višegodišnjeg rada kapacitet bunara se smanji, u većini slučaja na jednu trećinu početnog kapaciteta, a povećaju se hidraulički otpori na otvorima filtera i u pribunarskoj zoni zbog njenog kolmiranja sitnozrnim česticama i inkrustacije mineralnih soli. Zbog toga je u okviru održavanja bunara, svakih 2 do maksimalno 5 godina neophodno izvršiti fizičko-hemijsku revitalizaciju bunara, koju izvode specijalizovana preduzeća koja se bave i izvođenjem bunara. U radu su prezentovane i obrađene primijenjene metode revitalizacije bunara i rezultati testiranja bunara B-7 na izvorištu Vlahulje vodovoda Srebrenik u Bosni i Hercegovini, prije i poslije revitalizacije koju je izvelo preduzeće DOO “IPIN” iz Bijeljine. Rezultati do kojih se došlo prilikom izvođenja snimanja i testiranja bunara B-7 vodovoda Srebrenik, prije i nakon sprovedene fizičko-hemijske revitalizacije, ukazuju da su postignuti odlični rezultati, koji se ogledaju u smanjenju bunarskih otpora čak oko 8 puta i povećanju specifičnog kapaciteta za oko 2,8 puta, a i povećanju optimalnog kapaciteta bunara B-7 sa 8 na 22,2 l/s ili skoro za tri puta, što je čak nešto veći kapacitet nego kada je bunar bio nov. Kompletan rad mozete preuzeti ovdje

 

separator line

Bušenje bunara za vodosnabdijevanje Mionice kod Gracačca

Za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca, u decembru 2017. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo detaljna geofizička i hidrogeološka istraživanja i bušenje bunara GM-3. Naručilac radova je Općina Gradačac. Na terenu su za potrebe određivanja lokacije bušenja prvo izvedena geofizička seizmička ispitivanja. Istražna bušotina IB-3 je izvedena do dubine 94,0 m a eksploatacioni bunar GM-3 izveden je prečnikom bušenja ø 600/444 mm do dubine 96 m. U bunar je ugrađen Johnsonov INOX filter a po ugradnji bunarske konstrukcije izvršeno je ispiranje, razrada i testiranje bunara optimalnim kapacitetom 27 l/s, koji se može koristiti za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca. Rezultati urađene kompletne fizičko-hemijske analize i radioloških ipitivanja pokazuju da svi ispitani parametri fizičko-hemijskog sastava vode su u granicama dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće. Izvedeni bunar GM-3 je posebno značajan za vodosnabdjevanje Mionice, jer se u postojećem vodovodu do sada vršilo precrpljivanje bunara GM-2 zbog nedostatka vode, a zbog oštećenja konstrukcije postojeći bunar GM-1 se u budućnosti ne može koristiti za vodosnabdjevanje.

 

separator line

Bušenje istražnih bušotina u Lukavcu

IPIN Institut iz Bijeljine je tokom 2017.g. izveo tri istražne bušotine maksimalne pojedinačne dubine do 1153.5 m u svrhu geoloških istraživanja za potrebe SISECAM iz Lukavca. Primijenjena je wire line metoda bušenja.

 

separator line

3D model ležišta uglja u rudniku uglja Miljevina

U julu 2017.g. za potrebe Rudnika uglja Miljevina IPIN Institut iz Bijeljine je uradio “Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju definisanja rezervi ležišta mrkog uglja u reviru Debelo Brdo-Daničići, ugljeni basen Miljevina”. Za potrebe izrade projekta formiran je 3D model ležišta što je omogućilo dobijanje prognoznih dubina ležišta, prognoznih rezervi i projektovanih dubina bušotina.

 

separator line

 

#

37. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i Kanalizacija 16”

Polovinom Oktobra je održan 37. Medjunarodni stručno-naučni skup "Vodovod i Kanalizacija 16" u organizaciji Saveza Inženjera i Tehničara Srbije na kojem su objavljena dva rada autora N. Nikolića (IPIN Institut Bijeljina) i saradnika: 3D matematicki model izvorišta "Domažić" opština Gradačac, BiH Model transporta zagadjujuće materije u zoni izvorišta "Domazic", opština Gradačac, BiH U radovima su korišćeni softveri MODFLOW i MT3DMS za hidrodinamicku simulaciju i transport zagadjenja.

 

separator line

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijenvanje Općine Usora

Za potrebe vodosnabdijevanja Općine Usora, tokom septembra 2016. godine izvedeno je bušenje istražne bušotine PB-9 i bušenje, zacjevljenje i testiranje zamjenskog bunara BU-1A, dubine bušenja 57,00 m završnim prečnikom 620 mm na izvorištu Duboki Potok. Zacjevljenje bunara je izvedeno inox cijevima i filterima tipa Johnson od INOX materijala. Prethodno izveden bunar na ovoj lokaciji je imao problem sa povećanom mutnoćom vode, i stalnim isključenjima pumpe zbog malog kapaciteta bunara. U nastavku aktivnosti, neophodno je izvršiti detaljna hidrogeološka istraživanja Općine Usora u skladu sa Projektom koji je već urađen, kako bi se budućim aktivnostima mogla otvoriti nova izvorišta vode sa značajnijim kapacitetima i dobrim kvalitetom vode.

 

separator line

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja kompanije Sloboprom u Lončarima

Tokom avgusta 2016. godine je za potrebe kompanije Sloboprom u Lončarima izvedeno bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara BS-1, dubine bušenja 109,00 m, sa ugradnjom bunarske cijevne konstrukcije do dubine 102,00 m. Na lokaciji je utvrđeno prisustvo dva akvifera šljunkova pjeskovitih i jedan akvifer zaglinjenih pijeskova, te je izvršeno zacjevljenje filterima tipa Johnson i bunarskim cijevima od INOX materijala. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, pri sniženju 1/3 H dobija se optimalni eksploatacioni kapacitet bunara od 8,08 l/s.

 

separator line

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala

Za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok, tokom jula 2016. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara EB-3, dubine bušenja 100,00 m. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, kapacitet bunara EB-3 u pojedinačnom radu je 6,57 l/s. Rezultat proširene fizičko-hemijske analize pokazuje da su određeni fizičko-hemijski parametri vode bunara EB-3 ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće, i samim tim zadovoljavaju propise Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Sl. glasnik BiH br. 26/10 i 32/12).

 

separator line

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja opštine Drnić kod Bosanskog Petrovca

IPIN institut iz Bijeljine je za potrebe vodosnabdijevanja Drinića kod Bosanskog Petrovca, izveo bušenje istražno-eksploatacionog bunara OB-3. Rezultat fizičko-hemijske analize podzemne vode uzete iz bunara OB-3 koju je uradio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske iz Banja Luke pokazuje da fizički i fizičko-hemijski parametri vode iz bunara OB-3 zadovoljavaju granice referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik RS br. 75/2015). Uključenje bunara OB-3 u vodovodni sistem značajno bi povećalo raspoložive resursa vode za pravna lica i stanovništvo priključeno na vodovod Drinića.

 

separator line

 

 

#

Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija

U okviru programa aktivnosti na eksternom stručnom usavršavanju zaposlenih IPIN Instituta za primijenjenu geologiju i vodinženjering su i doktorske studije i odbrane doktorskih disertacija na univerzitetima. Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava". Korišćenjem savremenih softverskih alata za modeliranje transporta zagađujućih materija, utvrđena je povezanost i dobijeno prognozno vrijeme transporta zagađujućih materija od izvora zagađenja do pijezometara i bunara izvorišta Štrand i date su preporuke u cilju eliminisanja štetnih efekata na rad izvorišta, što je primjenjivo i na druga izvorišta ovog tipa.

 

 

separator line

BUŠENJE BUNARA ZA VODOSNABDIJEVANJE OPŠTINE GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA IZVEO JE IPIN INSTITUT IZ BIJELJINE

Dana 19. 02. 2016. godine IPIN Institut je završio bušenje bunara za vodosnabdijevanje naselja opštine Gradačac, Bosna i Hercegovina. Bunar velikog prečnika (800/444 mm), dubine 90 m u čvrstim krečnjačkim stijenama, je po prvi puta u Bosni i Hercegovini izveden rotacionom metodom sa kombinovanim izbacivanjem nabušenog materijala čistom vodom i komprimovanim vazduhom, što omogućuje veliki kapacitet bunara tj. veliku količinu vode za razliku od standardnih metoda bušenja zbog razrade u toku procesa bušenja. U toku je probno crpljenje kapacitetom od 61 l/s (5270 m3/dan).

 

#
#
#

 

separator line

 

#

Zahvalnica za doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina

Na prijemu, koji je održan u Galeriji Centra za kulturu Grada Bijeljina, su dodijeljene zahvalnice za 18 uspješnih privrednika koji su doprinijeli razvoju grada i Republike Srpske. Medju njima je i Privredno Društvo IPIN kome je dodijeljena zahvalnica za uspješno poslovanje i doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina u 2015.g.

 

separator line

 

#

“IPIN” je proslavio svoj 25. rođendan u 2015. godini

"IPIN" je kompanija koja još od 1990. god. uspješno projektuje i izvodi radove u oblasti geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih, geotehničkih istraživanja i zaštiti životne sredine. Prvo sjedište kompanije je bilo u Malom Zvorniku, a od 1998. god. sjedište je u Bijeljini, Ul. Vidovdanska br. 48.

 

separator line