Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 

linija

 

  • Istraživanje ležišta čvrstih mineralnih sirovina uz određivanje optimalne gustine istražnih radova
  • izrada projekata detaljnih geoloških istraživanja ležišta mineralnih sirovina (metala, nemetala i energetskih mineralnih sirovina)
  • istražna bušenja sa kontinuiranim jezgrovanjem u svim geološkim sredinama (klasično i wireline)
  • geofizička istraživanja ležišta (refraktivna seizimika, plitka reflektivna seizmika, geomagnetno i geoelektrično sondiranje, LUND)
  • klasifikacija i kategorizacija rezervi čvrstih mineralnih sirovina
  • proračunavanje rezervi i evidencija o rezervama čvrstih mineralnih sirovina
  • ekonomsko vrijednosna ocjena ležišta mineralnih sirovina
  • izrada elaborata o rezervama mineralnih sirovina
  • izrada studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
  • izrada 2D i 3D modela ležišta čvrstih mineralnih sirovina u licenciranim specijalističkim softverima (ESRI ArcGIS Arc View i GDM7.0)

 

linija