Hidrogeološka istraživanja

 

        Hidrogeološka istraživanja podrazumijevaju primjenu savremenih metoda i opreme za projektovanje i izvođenje istraživanja podzemnih akvifera u kojima su akumulirane podzemne vode, privilegovanih pravaca, te brzine i smjera kretanja podzemne vode, kao i određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izvorišta.

 

linija

 

 • projektovanje, bušenje i opremanje istražnih bušotina i bunara prečnika 76 do 1050 mm, za potrebe vodosnabdijevanja, flaširanja vode, banja, bazena, navodnjavanja rudnika, odvodnjavanja, sanacije klizišta i sl.
 • geofizička istraživanja terena (refraktivna seizimika, plitka reflektivna seizmika, geomagnetno i geoelektrično sondiranje, LUND)
 • izrada elaborata o rezervama i kvalitetu mineralnih sirovina i podzemnih voda, projekata detaljnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja, revizija i dr. do konačnog dobijanja koncesije na ležište ili izvorište
 • projektovanje, bušenje i opremanje novih bunara za potrebe gradova, naselja, preduzeća, banja i fabrika za flaširanje vode prečnika 150 do 1050 mm dubine do 1500 m.
 • bušenje bunara rotacionom metodom korišćenjem vode i specifičnih ispirnih fluida, komprimovanog vazduha - udarno-pneumatskom metodom tzv. "DTH - down the hole system"
 • testiranje bušotina i bunara probnim crpljenjem
 • monitoring podzemnih voda (režimska osmatranja)
 • matematičko modeliranje podzemnog toka primjenom najsavremenijih softvera
 • kompjuterska obrada podataka monitoringa i testiranja bunara
 • izvođenje i sanacija sistema za dezinfekciju vode (hlorinacija, ozonizacija, UV-tretman)
 • izrada programa sanitarne zaštite izvorišta, bunara i dr. objekata
 • određivanje pravca i brzine toka podzemne vode upotrebom "trasera" ili grafoanalitičkim metodama analize podataka probnog crpljenja
 • prognoza migracije zagađujuće materije u izdani
 • primjena metoda remedijacije podzemne vode i geosredine
 • određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izbor opreme za crpljenje
 • određivanje otpora na filterskoj konstrukciji bunara usled kolmiranja ("starenja")
 • čišćenje i regeneracija "starijih" bunara čiji je kapacitet smanjen na svega 30 % od kapaciteta koji je bunar imao kad je tek izveden
 • snimanje unutrašnjosti bunara podvodnom kamerom
 • mjerenje doticaja vode kroz različite segmente bunarskog filtera
 • hidrohemijska ispitivanja (određivanje preko 30 fizičkohemijskih parametara) uzoraka vode na terenu
 • laboratorijske fizičko-hemijske analize vode
 • laboratorijsko određivanje koncentracije trasera u podzemnoj vodi
 • laboratorijsko određivanje(ispitivanje) koeficijenta vodopropusnosti (filtracije) na uzorcima tla i stijena u permeametru
 • projektovanje i izvođenje novih i rekonstrukcija specifičnih objekata vodovoda i dr.
linija