Djelatnosti

linija

Hidrogeološka istraživanja

Inženjerska geologija - Geomehanika

Geofizička ispitivanja

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Projektovanje u rudarstvu

Zaštita životne sredine

Istraživanje ležišta geotermalne energije

Tehnologija vode

linija

Hidrogeološka istraživanja

podrazumijevaju primjenu savremenih metoda i opreme za projektovanje i izvođenje istraživanja podzemnih akvifera u kojima su akumulirane podzemne vode, privilegovanih pravaca, te brzine i smjera kretanja podzemne vode, kao i određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izvorišta. [detaljnije...]

Inženjerska geologija - Geomehanika

podrazumijeva projektovanje i izvođenje primjenom terenskih i laboratorijskih ispitivanja tla i stijena radi određivanja karakteristika i geoemehaničkih parametara tla u svrhu visokogradnje i niskogradnje, rudarstva, zaštiti životne sredine i izrade prostorno-planske dokumentacije i poboljšanje svojstava terena. [detaljnije...]

Geofizička ispitivanja

Pravilnim izborom geofizičkih metoda mjerenja fizičkih veličina (otpornost, brzina prostiranja talasa, gustoća, magnetizam, provodljivost itd.) u cilju upoznavanja karakteristika strukture i litologije tla i stijena, smanjuje se rizik po pitanju rezultata, ubrzavaju se i poboljšavaju geološka istraživanja te smanjuje obim istražnog bušenja. [detaljnije...]

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Podrazumijevaju projektovanje i izvođenje geoloških istraživanja u cilju određivanja postojanja ležišta metala, nemetala i kaustobiolita (uglja, nafte...), odnosno određivanja količine rezervi i kvaliteta mineralne sirovine primjenom savremenih metoda geoloških istraživanja. [detaljnije...]

Projektovanje u rudarstvu

Izrada glavnih i dopunskih projekata, te studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti kamenoloma, gliništa i drugih površinskih kopova ležišta metala, nemetala i uglja. [detaljnije...]

Zaštita životne sredine

Podrazumijeva mjerenja u oblasti ispitivanje parametara životne sredine kao i izrada procjena, monitoringa, katastra zagađivača-emisije, studija uticaja na životnu sredinu, ekoloških dokaza. [detaljnije...]

Istraživanje ležišta geotermalne energije

Podrazumijeva projektovanje i izvođenje hidrogeotermalnih istraživanja u cilju određivanja postojanja ležišta termalnih i termomineralnih voda, izvođenje bušenja, terenskih ispitivanja i testiranja i projektne dokumentacije. [detaljnije...]

Tehnologija vode

Projektovanje i izvođenje postrojenja za tretman pitkih, termomineralnih i otpadnih voda. [detaljnije...]

 

linija