Reference u poslednjih 5 godina

 

 

1. Hidrogeologija

 • Elaborat o stanju bunara i program fizičko-hemijske revitalizacije eksploatacionih bunara na vodocrpilištu Plazulje kod Brčkog, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP „Komunalno Brčko“ dd Brčko distrikt BiH
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode nalazišta opštine Stanari sa stanjem 31.12.2018., DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o izvedenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i testiranju bunara B-6 JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim bušotinama-pijezometrima na lokaciji poslovne zone „Incel“ u Banja Luci, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat o izvedenom istražno-eksploatacionom bunaru IEBST-1 u Tomašici, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - Grad Prijedor
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-4/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-6/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-8 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-9 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemnih voda crpilišta „Sprečko polje“ sa stanjem na dan 10.10.2019. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komumalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenoj prvoj fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja Stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim istražnim radovima i proračunu optimalnog kapaciteta na bunaru termomineralne vode PEB-4 „Terme“ DOO Gračanica, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - “Terme” DOO Gračanica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području Ledenica u svrhu revitalizacije izvorišta vodovoda Gradačac, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Ispitivanje funkcionalnosti bunara B-3 na izvorištu Okanovići, općina Gradačac i mogućnost korišćenja bunara u toku 2020. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja P.K. Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli 331/4 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat o izvedenom stanju pijezometra P-1 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.
 • Elaborat o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara BS-2/15 i B-3/14 i fizičkoj revitalizaciji bunara B-2/07 EFT Rudnika i TE Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvođenju pijezometara za potrebe nastavka uspostave monitoringa podzemnih voda na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
 • Elaborat o I fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3 – istraživačka godina 2020., DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu Alići kod Kozarca, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – „Vodovod“ AD Prijedor
 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom bunaru IBR-1 u Ražljevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Izvještaj o stanju bušotine IB-2 Termalne Rivijere na području Ilidže, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli kč 979/1 k.o. Ilidža u cilju izrade zamjenskog istražno-eksploatacionog bunara IB-2A termomineralne vode, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području parcele KJKP „Rad“ Sarajevo i bunara tehničke vode „Stari Grad“, za potrebe obezbjeđenja vode za tehničke potrebe, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji vodotoka Lončarica, Gornji Vijačani, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Opština Prnjavor
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na KČ 2205/1 K.O. Romanovci, opština Gradiška, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Privatno lice
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Vrbas na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. - JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u cilju izrade zamjenskog bunara za rezervno vodosnabdijevanje TE „Stanari“, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – EFT „Rudnik i TE Stanari“ Stanari
 • Elaborat o stanju bunara servisne vode „Stari Grad“ u vlasništvu KJKP „Rad“ DOO u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom snimanju, fizičko-hemijskoj revitalizaciji i step-testu bunara „Stari Grad“ u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli KČ 532/24, KO Kotor Varoš u vlasništvu TO „Sportek“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenoj bušotini BS-1 na parceli KČ 532/24, KO Kotor Varoš u vlasništvu TO „Sportek“, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na parceli KČ 3927/1 KO Novo Sarajevo u vlasništvu KJKP „Rad“ DOO u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Viojla (bunar OB-3) u Driniću sa stanjem 31.12.2020. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Viojla (bunar OB-3) vodovoda Drinić, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Dragalovci-Raškovac u Stanarima sa stanjem na dan 10.10.2021. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode bunara BS-3/21 EFT Rudnika i TE Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemne vode kod deponije „Bijelo more“ u Lukavcu za tehničke potrebe kompanije „Sisecam soda Lukavac“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji bunara BOS-1 u opštini Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenim dopunskim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji bunara BOS-1, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u Tinji Donjoj, grad Srebrenik za potrebe vodosnabdijevanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim dopunskim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima bunara BGD-11 rudnika „Mramor“ za potrebe vodosnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode crpilišta bunara BGD-11 sa stanjem na dan 15.4.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvođenjem likvidacije postojeće bušotine mineralne vode KŽN-1/2015, geofizičkih ispitivanja lokacije i izvođenja novog istražno-eksploatacionog bunara u Bistrici kod Žepča, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima za potrebe „Weltplast“ DOO na lokalitetu Rastovača, Posušje – druga faza, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta vodovoda opštine Jezero – nalazište podzemne vode Đol, izvor Zelenac, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenom snimanju bunara B-17 na izvorištu Grmić, Bijeljina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići po aneksu projekta, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode crpilišta Donji Zovik, Hadžići sa stanjem na dan 15.8.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvođenju pijezometara za potrebe uspostave monitoringa podzemnih voda u akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvedenom snimanju i stanju bunara u krugu mlina „Pavlović“ u Gornjem Crnjelovu sa prijedlogom mijera za saniranje oštećenja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u Tinji Donjoj, grad Srebrenik za potrebe vodosnabdijevanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima kod deponije „Bijelo more“ u Lukavcu za potrebe tehničke vode kompanije „Sisecam soda Lukavac“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunara BGD-8A rudnika uglja „Kreka“ DOO iz Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat analize režima i bilansa podzemnih voda PK"Gacko", DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u području izvorišta Janjari, opština Ugljevik, radi definisanja uslova zaštite izvorišta, DOO "IPIN" Bijeljina, 2023.

2. Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja

 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-1/19, BO-31/19, BO-3/19, BO-65/19 i BO-5/19 na lokalitetu stanarskog ugljenosnog basena, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - EFT Stanari
 • Stručno mišljenje o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za potrebe izgradnje pomoćnog objekta na parcelama kč. br. 40/2 i 40/8 opština Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019.- JU „vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vatrogasnog doma na kč. 387/2; 388/1 i 388/2, opština Derventa, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – Opština Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č.broj: 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Čedomir Stojanović
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje objekta upravne zgrade na k.č.broj: 1491/1 u naselju Novi Dvorovi, Grad Bijeljina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020.- JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolonog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vodovodnih objekata opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č. broj 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje rezervoara za vodu u Šatorovićima – Distrikt Brčko, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – "CONUS - INŽENJERING" DOO, PRNJAVOR
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-6/20 i BO-20/20, na lokalitetu stanarskog ugljonosnog basena – ležišta Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja klizišta u mjestu Cvrtkovci, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari

3. Geofizička istraživanja

 • Izvještaj o izvršenim geofizičkim ispitivanjima za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.
 • Projekat detaljnih geofizičkih i hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Lukavica, grad Gračanica, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih geofizičkih, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja na prostoru brane Drenova, opština Prnjavor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geofizičkim, geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima na prostoru brane Drenova, opština Prnjavor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.

4. Ekonomska geologija - istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Delići i Peljave-Tobut“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Baljak“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja „Ugljevik Istok 2“ kod Ugljevika, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu „Ugljevik Istok 2“ kod Ugljevika, sa stanjem na dan 31.10.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu „Delići i Peljave-Tobut“ kod Ugljevika sa stanjem 31.10.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.

5. Geotermalna energija

 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo
;