Novosti

Bušenje bunara u Sprečkom polju za potrebe vodovoda Tuzla

U okviru projekta “Vodosnabdijevanje i kanalizacija u Bosni i Hercegovini II”, komponenta Tuzla, IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bijeljine je za JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla, u Sprečkom polju izveo 4 bunara za vodosnabdijevanje Tuzle. Radovi su izvedeni od jula do septembra 2019.g. U bušene bunare dubine do 95 m su ugradjene najkvalitetnije INOX cijevne i Johnson filterske konstrukcije od nerdjajućeg čelika, prečnika 406 mm. U prilogu VIDEO izvodjenja radova.

 

Vodosnabdijevanje opštine Stanari

Za potrebe obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje opštine Stanari, IPIN Institut iz Bijeljine je tokom 2017. i 2018.g. izveo geofizička ispitivanja terena, izradu istražnih pijezometarskih bušotina, izvođenje bunara, te laboratorijske analize fizičko-hemijskog sastava vode. Lokacija novih bunara prečnika bušenja Ø 820/620 mm se nalazi južno od putnog pojasa od Rudanke prema Stanarima, dok se druga lokacija nalazi sa sjeverne strane glavnog puta. U bunare je ugrađena INOX cijevna konstrukcija prečnika ø 273 mm, sa Johnsonovim filterima, a nakon završetka izrade projektne dokumentacije, Opština Stanari će pristupiti izgradnji novih rezervoara, crpnih stanica i distributivnih cjevovoda. Više u videu.

 

Bušenje istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1

U okviru terenskih istražnih radova za potrebe preduzeća “Nešković” u Popovima kod Bijeljine, IPIN Institut iz Bijeljine izveo je bušenje istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1 do dubine 73,0 m. Bunar IEBN-1 izveden je SIMMETRIX sistemom bušenja, a kao ispirni fluid korišćen je komprimovani vazduh. Ugrađena je INOX cijevna bunarska konstrukcija sa Johnson filterima. Rezultati izvedenih detaljnih hidrogeoloških istraživanja predstavljeni su u Elaboratu o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima, a dobijeni podaci iskorišćeni su za potrebu izrade Elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji i kvalitetu podzemne vode koja će se koristiti za flaširanje.

 

Prolecni lov na fosile - IPIN Bijeljina

 

#

Mjerenje suspendovanog i uzorkovanje vučenog riječnog nanosa na rijeci Bosni

U okviru aktivnosti „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo u periodu decembar 2017. – decembar 2018. god. „IPIN“ – Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering iz Bieljine je za naručioca radova „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo izvršilo terenske radove u okviru Studije transporta riječnog sedimenta za donji tok rijeke Bosne. Izvedeni su sledeći radovi:

  • mjerenje koncentracije suspendovanog nanosa na mjernim profilima vodomjernih stanica VS Maglaj Grad i VS Šamac,
  • uzorkovanje vučenog nanosa na profilima VS Maglaj Grad i VS Šamac i
  • određivanje granulometrijskog sastava vučenog nanosa na karakterističnim lokacijama.
Na osnovu svih prethodnih i dobijenih rezultata terenskih mjerenja urađena je Studija transporta riječnog sedimenta za donji tok rijeke Bosne koja treba da razmotri lokacije i mjernu opremu za stanice za mjerenje nanosa rijeke Bosne za dugoročne projekte Savske komisije u vezi implementacije Smjernica i Protokola za održivo upravljanje nanosom na prostoru Bosne i Hercegovine.

 

Monitoring podzemnih voda na području FBIH

IPIN Institut iz Bijeljine je za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu tokom Novembra 2018.g. izveo bušenje pijezometara za uspostavu monitoringa podzemnih voda.

 

Geološka istraživanja za "RITE Gacko"

Ipin Institut iz Bijeljine je za potrebe "RITE Gacko" izveo u decembru 2018. godine bušenje istražnih, geomehaničkih bušotina i pijezometara u cilju dopunskih geoloških i hidrogeoloških istraživanja zapadnog i južnog oboda centralnog polja površinskog kopa Gacko. Osim toga IPIN Institut iz Bijeljine je završio i 23 decembra 2018, godine, u prostorijama "RITE Gacko" prezentovao elaborat o analizi režima i bilansa podzemnih voda PK Gacko.

 

Domaljevac 2018.

DOO “IPIN” Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering je početkom oktobra 2018.g. za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja dijela opštine Domaljevac-Šamac uspješno izveo bunar dubine 201 m. Radove je finansirao UNDP BiH, a svi radovi su završeni u predviđenom roku i u skladu sa ugovorom i potrebama korisnika.

 

#

Revitalizacija bunara - Srebrenik

U Valjevu je u oktobru 2018.g. održan 39. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i kanalizacija” na kojem je prezentovan i rad pod naslovom “Rezultati izvedene fizičko-hemijske revitalizacije bunara B-7 na izvorištu vodovoda Opštine Srebrenik” autora Vaso Novaković, Nikola Nikolić, Sanel Buljubašić, Aleksandar Tomić, Ranko Grujić. Tokom višegodišnjeg rada kapacitet bunara se smanji, u većini slučaja na jednu trećinu početnog kapaciteta, a povećaju se hidraulički otpori na otvorima filtera i u pribunarskoj zoni zbog njenog kolmiranja sitnozrnim česticama i inkrustacije mineralnih soli. Zbog toga je u okviru održavanja bunara, svakih 2 do maksimalno 5 godina neophodno izvršiti fizičko-hemijsku revitalizaciju bunara, koju izvode specijalizovana preduzeća koja se bave i izvođenjem bunara. U radu su prezentovane i obrađene primijenjene metode revitalizacije bunara i rezultati testiranja bunara B-7 na izvorištu Vlahulje vodovoda Srebrenik u Bosni i Hercegovini, prije i poslije revitalizacije koju je izvelo preduzeće DOO “IPIN” iz Bijeljine. Rezultati do kojih se došlo prilikom izvođenja snimanja i testiranja bunara B-7 vodovoda Srebrenik, prije i nakon sprovedene fizičko-hemijske revitalizacije, ukazuju da su postignuti odlični rezultati, koji se ogledaju u smanjenju bunarskih otpora čak oko 8 puta i povećanju specifičnog kapaciteta za oko 2,8 puta, a i povećanju optimalnog kapaciteta bunara B-7 sa 8 na 22,2 l/s ili skoro za tri puta, što je čak nešto veći kapacitet nego kada je bunar bio nov. Kompletan rad mozete preuzeti ovdje

 

Bušenje bunara za vodosnabdijevanje Mionice kod Gracačca

Za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca, u decembru 2017. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo detaljna geofizička i hidrogeološka istraživanja i bušenje bunara GM-3. Naručilac radova je Općina Gradačac. Na terenu su za potrebe određivanja lokacije bušenja prvo izvedena geofizička seizmička ispitivanja. Istražna bušotina IB-3 je izvedena do dubine 94,0 m a eksploatacioni bunar GM-3 izveden je prečnikom bušenja ø 600/444 mm do dubine 96 m. U bunar je ugrađen Johnsonov INOX filter a po ugradnji bunarske konstrukcije izvršeno je ispiranje, razrada i testiranje bunara optimalnim kapacitetom 27 l/s, koji se može koristiti za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca. Rezultati urađene kompletne fizičko-hemijske analize i radioloških ipitivanja pokazuju da svi ispitani parametri fizičko-hemijskog sastava vode su u granicama dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće. Izvedeni bunar GM-3 je posebno značajan za vodosnabdjevanje Mionice, jer se u postojećem vodovodu do sada vršilo precrpljivanje bunara GM-2 zbog nedostatka vode, a zbog oštećenja konstrukcije postojeći bunar GM-1 se u budućnosti ne može koristiti za vodosnabdjevanje.

 

Bušenje istražnih bušotina u Lukavcu

IPIN Institut iz Bijeljine je tokom 2017.g. izveo tri istražne bušotine maksimalne pojedinačne dubine do 1153.5 m u svrhu geoloških istraživanja za potrebe SISECAM iz Lukavca. Primijenjena je wire line metoda bušenja.

 

3D model ležišta uglja u rudniku uglja Miljevina

U julu 2017.g. za potrebe Rudnika uglja Miljevina IPIN Institut iz Bijeljine je uradio “Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju definisanja rezervi ležišta mrkog uglja u reviru Debelo Brdo-Daničići, ugljeni basen Miljevina”. Za potrebe izrade projekta formiran je 3D model ležišta što je omogućilo dobijanje prognoznih dubina ležišta, prognoznih rezervi i projektovanih dubina bušotina.

 

 

#

37. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i Kanalizacija 16”

Polovinom Oktobra je održan 37. Medjunarodni stručno-naučni skup "Vodovod i Kanalizacija 16" u organizaciji Saveza Inženjera i Tehničara Srbije na kojem su objavljena dva rada autora N. Nikolića (IPIN Institut Bijeljina) i saradnika: 3D matematicki model izvorišta "Domažić" opština Gradačac, BiH Model transporta zagadjujuće materije u zoni izvorišta "Domazic", opština Gradačac, BiH U radovima su korišćeni softveri MODFLOW i MT3DMS za hidrodinamicku simulaciju i transport zagadjenja.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijenvanje Općine Usora

Za potrebe vodosnabdijevanja Općine Usora, tokom septembra 2016. godine izvedeno je bušenje istražne bušotine PB-9 i bušenje, zacjevljenje i testiranje zamjenskog bunara BU-1A, dubine bušenja 57,00 m završnim prečnikom 620 mm na izvorištu Duboki Potok. Zacjevljenje bunara je izvedeno inox cijevima i filterima tipa Johnson od INOX materijala. Prethodno izveden bunar na ovoj lokaciji je imao problem sa povećanom mutnoćom vode, i stalnim isključenjima pumpe zbog malog kapaciteta bunara. U nastavku aktivnosti, neophodno je izvršiti detaljna hidrogeološka istraživanja Općine Usora u skladu sa Projektom koji je već urađen, kako bi se budućim aktivnostima mogla otvoriti nova izvorišta vode sa značajnijim kapacitetima i dobrim kvalitetom vode.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja kompanije Sloboprom u Lončarima

Tokom avgusta 2016. godine je za potrebe kompanije Sloboprom u Lončarima izvedeno bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara BS-1, dubine bušenja 109,00 m, sa ugradnjom bunarske cijevne konstrukcije do dubine 102,00 m. Na lokaciji je utvrđeno prisustvo dva akvifera šljunkova pjeskovitih i jedan akvifer zaglinjenih pijeskova, te je izvršeno zacjevljenje filterima tipa Johnson i bunarskim cijevima od INOX materijala. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, pri sniženju 1/3 H dobija se optimalni eksploatacioni kapacitet bunara od 8,08 l/s.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala

Za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok, tokom jula 2016. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara EB-3, dubine bušenja 100,00 m. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, kapacitet bunara EB-3 u pojedinačnom radu je 6,57 l/s. Rezultat proširene fizičko-hemijske analize pokazuje da su određeni fizičko-hemijski parametri vode bunara EB-3 ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće, i samim tim zadovoljavaju propise Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Sl. glasnik BiH br. 26/10 i 32/12).

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja opštine Drnić kod Bosanskog Petrovca

IPIN institut iz Bijeljine je za potrebe vodosnabdijevanja Drinića kod Bosanskog Petrovca, izveo bušenje istražno-eksploatacionog bunara OB-3. Rezultat fizičko-hemijske analize podzemne vode uzete iz bunara OB-3 koju je uradio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske iz Banja Luke pokazuje da fizički i fizičko-hemijski parametri vode iz bunara OB-3 zadovoljavaju granice referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik RS br. 75/2015). Uključenje bunara OB-3 u vodovodni sistem značajno bi povećalo raspoložive resursa vode za pravna lica i stanovništvo priključeno na vodovod Drinića.

 

 

 

#

Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija

U okviru programa aktivnosti na eksternom stručnom usavršavanju zaposlenih IPIN Instituta za primijenjenu geologiju i vodinženjering su i doktorske studije i odbrane doktorskih disertacija na univerzitetima. Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava". Korišćenjem savremenih softverskih alata za modeliranje transporta zagađujućih materija, utvrđena je povezanost i dobijeno prognozno vrijeme transporta zagađujućih materija od izvora zagađenja do pijezometara i bunara izvorišta Štrand i date su preporuke u cilju eliminisanja štetnih efekata na rad izvorišta, što je primjenjivo i na druga izvorišta ovog tipa.

 

 

BUŠENJE BUNARA ZA VODOSNABDIJEVANJE OPŠTINE GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA IZVEO JE IPIN INSTITUT IZ BIJELJINE

Dana 19. 02. 2016. godine IPIN Institut je završio bušenje bunara za vodosnabdijevanje naselja opštine Gradačac, Bosna i Hercegovina. Bunar velikog prečnika (800/444 mm), dubine 90 m u čvrstim krečnjačkim stijenama, je po prvi puta u Bosni i Hercegovini izveden rotacionom metodom sa kombinovanim izbacivanjem nabušenog materijala čistom vodom i komprimovanim vazduhom, što omogućuje veliki kapacitet bunara tj. veliku količinu vode za razliku od standardnih metoda bušenja zbog razrade u toku procesa bušenja. U toku je probno crpljenje kapacitetom od 61 l/s (5270 m3/dan).

 

#
#
#

 

 

#

Zahvalnica za doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina

Na prijemu, koji je održan u Galeriji Centra za kulturu Grada Bijeljina, su dodijeljene zahvalnice za 18 uspješnih privrednika koji su doprinijeli razvoju grada i Republike Srpske. Medju njima je i Privredno Društvo IPIN kome je dodijeljena zahvalnica za uspješno poslovanje i doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina u 2015.g.

 

 

#

“IPIN” je proslavio svoj 25. rođendan u 2015. godini

"IPIN" je kompanija koja još od 1990. god. uspješno projektuje i izvodi radove u oblasti geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih, geotehničkih istraživanja i zaštiti životne sredine. Prvo sjedište kompanije je bilo u Malom Zvorniku, a od 1998. god. sjedište je u Bijeljini, Ul. Vidovdanska br. 48.