Reference u poslednjih 5 godina

 

 

1. Hidrogeologija

 • Idejni projekat izvođenja bunara za odvodnjavanje rudnog tijela P.K. „BUVAČ“ u Omarskoj kod Prijedora, 2011. - Investitor "Arcelor Mittal" doo Prijedor
 • Program sanitarne zaštite izvorišta mineralne vode „VELIKI (CRNI) GUBER“, Opština Srebrenica, 2011. - Investitor "Banja Guber" ad Srebrenica
 • Izvještaj o izvedenom hiperhlorisanju kopanog bunara u Dragaljevcu kod Bijeljine, 2011. - Investitor Glišo Gligorević selo Dragaljevac kod Bijeljine
 • Elaborat o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za potrebe izvođenja sistema grijanja i hlađenja poslovnog prostora preduzeća „Telrad“ u Bijeljini, 2011. - Investitor "Telrad" doo Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Bijelo Polje, opština Kotor Varoš, 2011. - Investitor Opština Kotor Varoš
 • Program prioritetnih aktivnosti na zaštiti, sanaciji i razvoju izvorišta termomineralne vode Banje Vrućica, 2011. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Tehnički izvještaj o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra P-1/11 za potrebe EFT Rudnik i termoelektrana Stanari, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenom bunaru B-1 Bingo u Doboju, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenim upojnim bunarima UB-2, UB-3 i UB-4 Bingo u Doboju, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunara na graničnom prelazu „Rača“, 2011. - Investitor "Uprava za indirektno oporezivanje" Regionalni centar Tuzla
 • Izvještaj o izvedenom bunaru S-1 na placu Denjiz Jadranka u Stanarima, 2011. - Investitor Restoran "Sunce" Stanari
 • Program regeneracije bunara BS-12/85 kod nove upravne zgrade EFT Rudnik Stanari, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za poslovni objekat Bingo u Bijeljini, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenim upojnim bunarima UB-1, UB-2, UB-3 i UB-4 za poslovni objekat Bingo u Bijeljini, 2012.g. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o obavljenom snimanju stanja bunara BS-5/73 i BS-6/78 koji su nekada korišćeni za potrebe odvodnjavanja PK ’’Raškovac’’, Rudnik Stanari, 2011.g. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Program zona sanitarne zaštite za geotermalni bunar GD-2 u Slobomiru kod Bijeljine, 2012.g. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta "Komlenac" opština Kozarska Dubica, 2012.g. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativne ponude za koncesiju za izgradnju i korišćenje HE "Mrsovo", Opština Rudo, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Trading" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra P-2/12 za potrebe EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, 2012. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenom bunaru PB - 5 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenom bunaru PB - 6 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenim plitkim bunarima PB – 11, PB-12, PB-14, PB-15, PB-19, NB, UB-23 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra PBS-1/12 u krugu fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o obavljenom snimanju stanja bunara B-1, B-2, B-3 i B-4 u krugu fabrike "SISECAM SODA LUKAVAC" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenim bunarima BRK-1 I BRK-2 za poslovni objekat RK "POBJEDA" u Bijeljini, 2012., 2012. - Investitor RK "Pobjeda" ad Bijeljina
 • Studija vodosnabdjevanja TE Ugljevik III, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Program sanitarne zaštite izvorišta "Komlenac" opština Kozarska Dubica, 2012. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Elaborat o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za potrebe izvođenja sistema grijanja i hlađenja poslovnog prostora preduzeća „Telrad“ u Bijeljini, 2012. - Investitor "Telrad" doo Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode bunara IB-1/HG u Slobomiru kod Bijeljine, sa stanjem na dan 31.12.2012.g, 2012. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Projekat izvođenja dubokih bunara tehničke vode za Sisecam Soda DOO u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Projekat izvođenja plitkih bunara tehničke vode za Sisecam Soda DOO u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu termalne vode lokacije Slobomir, opština Bijeljina sa stanjem 31.12.2011., 2012. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Projekat dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe odvodnjavanja PK "Raškovac", EFT- Rudnik i termoelektrana Stanari, 2013.g.
 • Izvještaj o rezultatima dopunskih hidrogeoloških istraživanja na sjeveroistočnom dijelu ležišta uglja PK "Raškovac" u Stanarima, 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat izvođenja bunara za korišćenje geotermalne energije plitkih akvifera u cilju hlađenja vode iz tehnološkog procesa za potrebe fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2013. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenim pijezometrima u okviru izrade programa sanitarne zaštite izvorišta "Grmić" u Bijeljini, 2013. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode u granicama eksploatacionog polja Dragalovci i Raškovac u Stanarima, Opština Doboj sa stanjem 30.06.2013., 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Dokumentacioni izvještaj o izvedenim istražnim radovima na sjeveroistočnom dijelu ležišta uglja PK "Raškovac" u Stanarima., 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Islamovca kod Rahića, Distrikt Brčko, izvođenjem bušenog bunara, 2014. - Investitor Distrikt Brčko
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Drinića, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2014. - Investitor Opština Drinić
 • Elaborat o bušenju i testiranju bušenog bunara T-6 za potrebe vodosnabdjevanja doo ''Vitinka-eksploatacija'', Zvornik, 2014. - Investitor DOO "Vitinka-eksploatacija" Zvornik
 • Elaborat o bušenju i testiranju bunara B-2/14 i B-3/14 za potrebe odvodnjavanja EFT rudnik Stanari i rezervnog vodosnabdijevanja TE Stanari, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o snimanju i probnom crpljenju bunara BS-5/73, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima za potrebe povećanja kapaciteta izvorišta, 2014. - Investitor Opština Gradiška
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja općine Usora, 2014. - Investitor Opština Usora
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe korišćenja geotermalne energije pomoću toplotne pumpe, 2014. - Investitor Opština Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Drinića, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2014. - Investitor Opština Stanari
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara IB-1, B-2 i B-3 EFT Rudnik i TE Stanari, 2015. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o bušenju i testiranju bunara BS-2/15 za potrebe odvodnjavanja EFT Rudnik Stanari i rezervnog vodosnabdijevanja TE Stanari, 2015. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenim snimanjima i čišćenju bunara GB-6 termalne vode sa CO2 na lokaciji "Tehnogas" u Kakmužu, opština Petrovo, 2015. - Investitor "Tehnogas" Petrovo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda u izvorištu "Vrela" - Mionica, općina Gradačac, 2015. - Investitor Općina Gradačac
 • Elaborat o izvedenim istraživanjima na području Drinić, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje, DOO „IPIN“, Bijeljina 2015. - Investitor Opština Drinić
 • Program sanitarne zaštite izvorišta termomineralne vode Banje Vrućica kod Teslića, 2015. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu nalazišta termomineralne vode Banje Vrućice kod Teslića, sa stanjem 31.12.2014., 2015. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, 2016. - Investitor Opština Stanari
 • Izvještaj o 3D matematičkom modelu izvorišta "Domažić" opština Gradačac, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Elaborat o izvođenju dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta "Domažić" kod Gradačca, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda izvorišta "Domažić" kod Gradačca sa stanjem na dan 01.03.2016. godine, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i sanaciji bunara BU-1 u Dubokom Potoku, općina Usora, 2016. - Investitor Općina Usora
 • Elaborat o izvedenom pijezometru PB-8, Općina Usora, 2016. - Investitor Općina Usora
 • Elaborat o izvedenom stanju bunara BS-1 kod objekta Sloboprom u Lončarima, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Investitor „SLOBOPROM“ DOO Lončari
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima za potrebe glavnog projekta navodnjavanja u Trebinjskom polju, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Investitor ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja nalazišta termomineralne hiperalkalne vode Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar „SLATINA-LJEŠLJANI“ d.o.o. Novi Grad
 • Elaborat o izvedenim radovima na proširenju kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Općina Usora
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, kod Novog Grada, sa stanjem 02.09.2016. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Elaborat o izvedenoj I fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja nalazišta termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - JU Vode Srpske
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Dragalovci-Raškovac u Stanarima sa stanjem 30.03.2017., DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja aluvijalno-terasnih sedimenata rijeke Jale u istočnom dijelu općine Lukavac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - Općina Lukavac
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja naselja Prokosovići kod Lukavca, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - MZ Prokosovići - općina Lukavac
 • Projekat monitoringa podzemnih voda neposrednog sliva rijeke Save i sliva rijeke Ukrine na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. – JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli preduzeća „Nešković“ u Popovima kod Bijeljine, u cilju zahvatanja podzemne vode, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - NEŠKOVIĆ DOO BIJELJINA
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Ograđenica, Mudinovac i Viojla vodovoda Drinić, opština Petrovac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - Opština Petrovac, Drinić
 • Elaborat o izvedenom bunaru GM-3 na izvorištu „Vrelo“ MZ Mionica, općina Gradačac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - „Vodovod Vrelo” d.o.o. Mionica
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunaru B-2 u naselju Kostrč kod Orašja, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Energo sistem d.o.o. Brčko
 • Program revitalizacije bunara B-1, B-2 i B-3 na crpilištu „Okanović“ kod Gradačca, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. – Općina Gradačac
 • Elaborat o snimanju i testiranju bunara B-7 JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik
 • Elaborat o izvedenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i testiranju bunara B-7 JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima i izvedenom stanju istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1 u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode na parceli k.č. 1694 u Popovima kod Bijeljine sa stanjem 28.02.2018. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode bunara IEBN-1 na parceli k.č. 1694 u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvođenjem arteskog bunara u općini „Domaljevac-Šamac“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - UNDP BiH
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju podzemne vode na parceli preduzeća „NN Holding“ u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Elaborat o izvedenoj prvoj fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Stanari
 • Projekat dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Stanari
 • Elaborat o izvedenom stanju bunara DŠ-1 u općini Domaljevac-Šamac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Općina Domaljevac - Šamac
 • Elaborat o izvođenju pijezometara za potrebe uspostave monitoringa podzemnih voda na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Bosne na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Program revitalizacije bunara B-1 na crpilištu „Laktaši“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Laktaši
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara B-1 na crpilištu „Laktaši“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Laktaši
 • Studija unapređenja upravljanja izvorištem „Grmić“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina
 • Elaborat analize režima i bilansa podzemnih voda PK “Gacko”, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP "RiTE Gacko" a.d. Gacko
 • Elaborat o stanju bunara i program fizičko-hemijske revitalizacije eksploatacionih bunara na vodocrpilištu Plazulje kod Brčkog, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP „Komunalno Brčko“ dd Brčko distrikt BiH
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode nalazišta opštine Stanari sa stanjem 31.12.2018., DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o izvedenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i testiranju bunara B-6 JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim bušotinama-pijezometrima na lokaciji poslovne zone „Incel“ u Banja Luci, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat o izvedenom istražno-eksploatacionom bunaru IEBST-1 u Tomašici, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - Grad Prijedor
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-4/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-6/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-8 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-9 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemnih voda crpilišta „Sprečko polje“ sa stanjem na dan 10.10.2019. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komumalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenoj prvoj fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja Stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim istražnim radovima i proračunu optimalnog kapaciteta na bunaru termomineralne vode PEB-4 „Terme“ DOO Gračanica, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - “Terme” DOO Gračanica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području Ledenica u svrhu revitalizacije izvorišta vodovoda Gradačac, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Ispitivanje funkcionalnosti bunara B-3 na izvorištu Okanovići, općina Gradačac i mogućnost korišćenja bunara u toku 2020. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja P.K. Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli 331/4 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat o izvedenom stanju pijezometra P-1 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.
 • Elaborat o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara BS-2/15 i B-3/14 i fizičkoj revitalizaciji bunara B-2/07 EFT Rudnika i TE Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvođenju pijezometara za potrebe nastavka uspostave monitoringa podzemnih voda na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
 • Elaborat o I fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3 – istraživačka godina 2020., DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu Alići kod Kozarca, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – „Vodovod“ AD Prijedor
 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom bunaru IBR-1 u Ražljevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Izvještaj o stanju bušotine IB-2 Termalne Rivijere na području Ilidže, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli kč 979/1 k.o. Ilidža u cilju izrade zamjenskog istražno-eksploatacionog bunara IB-2A termomineralne vode, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području parcele KJKP „Rad“ Sarajevo i bunara tehničke vode „Stari Grad“, za potrebe obezbjeđenja vode za tehničke potrebe, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji vodotoka Lončarica, Gornji Vijačani, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Opština Prnjavor
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na KČ 2205/1 K.O. Romanovci, opština Gradiška, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Privatno lice
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Vrbas na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. - JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u cilju izrade zamjenskog bunara za rezervno vodosnabdijevanje TE „Stanari“, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – EFT „Rudnik i TE Stanari“ Stanari
 • Elaborat o stanju bunara servisne vode „Stari Grad“ u vlasništvu KJKP „Rad“ DOO u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom snimanju, fizičko-hemijskoj revitalizaciji i step-testu bunara „Stari Grad“ u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo

2. Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja

 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na nasipu pored rijeke Save lokacija Topolovac, 2011. - Investitor Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na kč. br. 2426 za objekat SPKD "Prosveta" Bileća, 2011. - Investitor Opština Bileća
 • Dokumentacioni izvještaj o izvedenim geomehaničkim istražnim radovima i svim ostalim aktivnostima u vezi sa pomenutim radovima na lokaciji termoelektrane „Stanari“ u Stanarima, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2185 KO Bijeljina, 2011. - Investitor Zavod za urbanizam i projektovanje Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dom kulture u Stanarima, 2011. - Investitor Opština Doboj
 • Elaborat geomehaničhikih ispitivanja tla lokacije rezeorvara za vodu kč. br. 358 na Kljujića Brdu u Gornjoj Mravici Prnjavor, 2011. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na KČ br. 1376 KO Brčko, 2011. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat o izvedenim prelimonarnim geomehaničkim istraživanjima na lokaciji PPOV ''Šećerana'' Velika Obarska, 2011. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat mašinske radionice termoelektrane ''Stanari'' u Stanarima, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o rezultatima geomehaničkih ispitivanja klizišta u Gornjoj Čađavici, 2011. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla transportnog mosta za prelaz transportera preko puta i pruge Doboj-Banja Luka u Dragalovcima kod Stanara, 2012. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat dopunskih inženjersko-geoloških istraživanja za potrebe izgradnje HE "Mrsovo", 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja na lokaciji HE "Mrsovo", 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Izvještaj geomehaničkih ispitivanja klizišta pored puta na lokaciji Stankovića (brdo Mukat) u Ugljeviku, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geomehaničkim istraživanjima tla za potporne zidove i most na trasi regionalnog puta “Bogutovo selo - Mezgraja” 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima radi sanacije klizišta na dijelu buduće TE "Ugljevik III", 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima za potrebe vodovodnog sistema naselja Plješevica, Ćemanovići i Donji Seljani, 2014. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal, 2015. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istraživanjima za potrebe projektovanja glavnog kolektora oborinskih voda područja "Usora" (II slivno područje) i PS "Usora", 2016. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima za potrebe glavnog projekta navodnjavanja u Trebinjskom polju, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za klizište na lokacji Duboki potok na trasi gasovoda Bijeljina-Šepak, DOO „IPIN“ Bijeljina, doo „Bijeljina gas“ d.o.o., Bijeljina
 • Elaborat inženjerskogeoloških i hidrogeoloških podloga za idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, opština Bijeljina, doo „IPIN“ Bijeljina 2018 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za glavni projekat pilot područja podsistema za navodnjavanje BNZ-5 u donjem Crnjelovu, doo „IPIN“ Bijeljina 2018 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o rezultatima geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje poslovnih objekata na kč. 52/8; 52/10 i 52/11, Opština Derventa, doo „IPIN“ Bijeljina 2018, Digital elektronik d.o.o.
 • Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina B-19/18 (GM-2/18) i B-20/18 (GM-1/18) na istočnom dijelu ležišta uglja Raškovac, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-1/19, BO-31/19, BO-3/19, BO-65/19 i BO-5/19 na lokalitetu stanarskog ugljenosnog basena, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - EFT Stanari
 • Stručno mišljenje o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za potrebe izgradnje pomoćnog objekta na parcelama kč. br. 40/2 i 40/8 opština Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019.- JU „vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vatrogasnog doma na kč. 387/2; 388/1 i 388/2, opština Derventa, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – Opština Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č.broj: 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Čedomir Stojanović
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje objekta upravne zgrade na k.č.broj: 1491/1 u naselju Novi Dvorovi, Grad Bijeljina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020.- JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolonog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vodovodnih objekata opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č. broj 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje rezervoara za vodu u Šatorovićima – Distrikt Brčko, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – "CONUS - INŽENJERING" DOO, PRNJAVOR
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-6/20 i BO-20/20, na lokalitetu stanarskog ugljonosnog basena – ležišta Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja klizišta u mjestu Cvrtkovci, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari

3. Geofizička istraživanja

 • Geofizička istraživanja ležišta uglja Delići, Peljave, Tobut kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Geofizička istraživanja ležišta uglja Baljak kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Geofizička istraživanja ležišta krečnjaka Baljak kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o izvedenim geofizičkim ispitivanjima na području fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2013. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenim geofizičkim istraživanjima područja Drinić, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje, 2015. - Investitor Opština Petrovac, Drinić
 • Izvještaj geofizičkih ispitivanja u MZ Radovlje, općina Visoko na lokalitetu lijeva strana Radovljanske rijeke, 2015. - Investitor Općtina Visoko
 • Elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Banji Vrućici, opština Teslić, doo „IPIN“ Bijeljina, 2016.
 • Preliminarni elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Stanarima, doo „IPIN“ Bijeljina, 2016.
 • Preliminarni elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Mionici, opština Gradačac, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o geofizičkim ispitivanjima za potrebe detaljnih hidrogeoloških istraživanja u gornjoj Vranjskoj, opština Stanari, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o geofizičkim ispitivanjima za potrebe detaljnih hidrogeoloških istraživanja u selu Cerovica, opština Stanari, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o izvršenim geofizičkim ispitivanjima za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.

4. Ekonomska geologija - istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja "Baljak" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje ležišta uglja "Baljak" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje ležišta uglja „Delići i Peljave-Tobut“ kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, bakra i pretećih metala na istražnom prostoru "Čelebići" kod Foče, 2011. - "Uniprom Mines" doo Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje olova, cinka, bakra i pretećih metala na istražnom prosotru "Čelebići" kod Foče, 2011. - Investitor "Uniprom Mines" doo Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti koncesije na istraživanje krečnjaka na lokaciji "Mlađevac" kod Zvornika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka "Mlađevac" kod Zvornika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geološkim istraživanjima ležišta uglja "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika - prva faza istraživanja, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika -prva faza istraživanja, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti koncesije na istraživanja krečnjaka na lokaciji "Baljak" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka "Baljak" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti eksploatacije uglja na ležištu "Ugljevik Istok" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Plan istraživanja ležišta uglja "Ugljevik Istok" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja ležišta uglja "Delići i Peljave - Tobut" kod Ugljevika - druga faza istraživanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Svodni Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu "Ugljevik Istok 2", kod Ugljevika, DOO "IPIN" Bijeljina, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu "Ugljevik Istok 2", kod Ugljevika, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu "Delići i Peljave-Tobut", kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja ležišta krečnjaka "Baljak" kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka u ležištu "Baljak" kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju krečnjaka na ležištu "Baljak", kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetu „Varde“, za potrebe izgradnje HE "Mrsovo", 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geološkim istraživanjima tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka ležišta "Varde", kod Rudog, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka u ležištu "Varde", kod Rudog, sa stanjem 31.08.2014. godine, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o rezultatima sprovedenih istraživanja na sjevernom dijelu površinskog kopa "Raškovac" u Stanarima, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde", opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Glavni rudarski projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde", opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Glavni rudarski projekat prerade krečnjaka i odlaganja jalovine na površinskom kopu "Varde" opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Projekat rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde" opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut", kod Ugljevika, sa stanjem 31.03.2015. godine, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju definisanja rezervi ležišta mrkog uglja u reviru Debelo Brdo-Daničići ugljeni basen Miljevina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2017. - "Novi rudnik mrkog uglja Miljevina" d.o.o. Miljevina
 • Elaborat o rezultatima kontrolnih istražnih radova na ležištu uglja u Ugljeviku, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2017. - "NRG4ATE RS" DOO Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - "NRG4ATE RS" DOO Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim ispitivanjima na istočnom dijelu ležišta uglja Raškovac, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat detaljnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja južnog oboda polja “C” PK “Gacko” u cilju definisanja geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena u funkciji eksploatacije uglja, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP “RiTE Gacko” a.d. Gacko
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geološkim, hidrogeološkim i inženjerskogeološkim istraživanjima u cilju utvrđivanja bilansnosti rezervi uglja polja “D” PK “Gračanica” Gacko, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP “RiTE Gacko” a.d. Gacko
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Delići i Peljave-Tobut“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Baljak“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka

5. Geotermalna energija

 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za grijanje i hlađenje objekata marketa "Bingo" u: Bijeljini 2012 i Doboju 2011.g. - Investitor DOO "Bingo" Tuzla
 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za za grijanje i hlađenje objekta Telrad u Bijeljini, 2012. - Investitor DOO "Telrad" Bijeljina
 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za za grijanje i hlađenje objekta robne kuće u Bijeljini, 2013. - Investitor RK "Pobjeda" ad Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe grijanja i hlađenja toplotnom pumpom objekta zgrade Urbanizma u Bijeljini2014. - Investitor Opština Bijeljina
 • Projekat izvođenja eksploatacionog i upojnog bunara za potrebe grijanja i hlađenja TC Bingo u Trebinju, 2015. - Investitor DOO "Bingo" Tuzla
 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo

6. Tehnologija vode

 • Glavni projekat predodvodnjavanja PK “Raškovac” uz mogućnost korišćenja tehničkevode za potrebe RITE Stanari 2013/2014.

7. Zaštita životne sredine

 • Program prioritetnih aktivnosti na zaštiti, sanaciji i razvoju izvorišta termomineralne vode Banja Vrućica, 2011. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Zapisnik o izvršenom mjerenju buke, 2012. - Investitor SUR Kafe bar "La Bella Maria" Bijeljina
 • Zapisnik o izvršenom mjerenju buke, 2013. - Investitor SUR Kafe bar "La Bella Maria" Bijeljina
 • Izvještaj o rezultatima mjerenja uslova radne sredine na radilištu na lokaciji Johovac kod Doboja, 2014. - Investitor GP "ZGP" dd Sarajevo

 

;